Regulamin strony i sklepu internetowego www.kamilakazmierczak.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.kamilakazmierczak.pl
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.kamilakazmierczak.pl jest prowadzony przez Kamilę Kaźmierczak, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem siedziby ul. Radosna 3b/1, 81-578 Gdynia, zarejestrowaną w CEiDG, REGON 380636924, NIP 5891981797, e-mail: kamilaakazmierczak@gmail.com.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 • Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Sprzedawca – Kamila Kaźmierczak prowadzi jednoosobową działalność z siedzibą w Gdyni, ul. Radosna 3b/1, 81-578 Gdynia, REGON: 522813609, NIP: 5252919202,
 • Usługa Sklepu Internetowego – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiającą Klientowi składanie Zamówień w Sklepie Internetowym,
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.kamilakazmierczak.pl przez Kamilę Kaźmierczak prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
 • Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może korzystać z Usługi Sklepu Internetowego,
 • Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem,
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługę Sklepu Internetowego.
 2. Klient może korzystać z Usługi Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Usługi Sklepu Internetowego (w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie udostępnianie, kopiowanie i korzystanie z powyższych informacji, danych i materiałów w sposób inny, niż zapoznanie się z nimi, a w szczególności ich pobieranie, nagrywanie lub udostępnianie osobom trzecim, jest zabronione bez zgody Sprzedawcy udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4 Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usługi Sklepu Internetowego jest posiadanie przez Klienta urządzenia elektronicznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  – dostęp do sieci Internet;
  – zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Chrome lub Safari w najnowszej wersji albo inna przeglądarka kompatybilna,
  – posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  – prawidłowo działająca klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu elektronicznym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Usługi Sklepu Internetowego.
 3. Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 4. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Sklepu Internetowego.

§ 5 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep Towarów i Usług są cenami brutto oraz są wyrażone w polskich złotych.
 2. Ceny widniejące na Stronie Internetowej sklepu, jak również opisy Towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym kodów rabatowych (voucher) upoważniających do zakupów Towarów lub Usług z rabatem zamieszczonym na voucherze. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Strona Sklepu Internetowego jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
 6. Strona Sklepu internetowego www.kamilakazmierczak, posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 6 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient zobowiązuje się w szczególności, że korzystanie przez niego z Usługi Sklepu Internetowego lub dostarczanie przez niego treści w Sklepie Internetowym nie będzie:
  – naruszać jakichkolwiek praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej, w tym między innymi patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, praw do wizerunku lub innych praw jakiejkolwiek strony trzeciej;
  – zawierać gróźb albo treści obraźliwych, nękających, oszczerczych lub naruszających prywatność innych osób;
  – zawierać przekleństw albo treści naruszających dobra innych Klientów, treści sprzecznych z wartościami lub zasadami społeczności albo treści w inny sposób niestosownych (tj. w szczególności treści sprzecznych z zasadami kultury osobistej, pozbawionych szacunku dla opinii i odczuć innych Klientów albo naruszających obowiązek godnego traktowania innych Klientów);
  – zawierać danych stanowiących informacje niejawne lub objętych ochroną tajemnic ustawowo chronionych – w zakresie w jakim wykorzystanie tych danych podlega ograniczeniu na mocy przepisów prawa;
  stanowić spamu;
  – wprowadzać do Sklepu Internetowego lub w inny sposób wykorzystywać wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych kodów komputerowych, plików lub programów, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, ograniczania lub zakłócania prawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
  – powodować nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na infrastrukturę informatyczną;
  – zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie Sklepu Internetowego lub jakichkolwiek działań prowadzonych w Sklepie Internetowym; lub
  – prowadzić do ominięcia wszelkich środków, które Sprzedawca może stosować w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Usługi Sklepu Internetowego lub innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Usługą Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku korzystania przez Klienta z Usługi Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  okresowego zablokowania Klienta dostępu do Konta i/lub Usługi Sklepu Internetowego,
  natychmiastowego usunięcia Konta Klienta i zablokowania dostępu do Usługi Sklepu Internetowego.
 4. Niezależnie od uprawnienia Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 3) powyżej, w przypadku zamieszczenia przez Klienta w Sklepie Internetowym treści sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania tych treści.

§ 7 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Usługi Sklepu Internetowego wymaga założenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Klient:
  – podaje swój adres poczty elektronicznej,
  – ustala hasło logowania do Konta,
  – wybiera pole „Zarejestruj się”.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Sklepu Internetowego następuje w chwili otrzymania potwierdzenia założenia Konta przez Klienta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Usługa Sklepu Internetowego jest nieodpłatna.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Sklepu Internetowego ulega rozwiązaniu w przypadku:
  – rezygnacji Klienta z korzystania z Usługi Sklepu Internetowego, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej kamilaakazmierczak@gmail.com z prośbą o zamknięcie Konta;
  – zaprzestania świadczenia Usługi Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie komunikatu na adres poczty elektronicznej Klienta za 14-dniowym wyprzedzeniem;
  – natychmiastowego usunięcia Konta Klienta i zablokowania dostępu do Usługi Sklepu Internetowego.

§ 8 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronie podsumowania Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza, w którym Klient:
  – wybiera Towary i/lub Usługi, które chce zakupić,
  – podaje swoje imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy (opcjonalnie firmę oraz NIP),
  – wybiera formę płatności spośród form dostępnych w Sklepie Internetowym,
  – potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
  – potwierdza złożenia Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 9 Sposób płatności i termin płatności

 1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
  płatność za pomocą systemu Przelewy24.
 2. Sklep Internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych:
  Przelewy24 (płatność kartą i płatność za pomocą bankowości elektronicznej).
 3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 4. Płatność następuje w PLN (złoty polski) na rachunek bankowy prowadzony w PLN.

§ 10 Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 2. W przypadku Zamówień poza Europę Klient jest zobowiązany do napisania wiadomości mail na adres: kamilaakazmierczak@gmail.com w celu wyceny indywidualnej.
 3. Czas wysyłki Towarów jest oznaczony na stronach Sklepu Internetowego i wynosi co do zasady od 0 do 72 godzin. Sprzedawca nie gwarantuje realizacji dostawy w podanym terminie, ale dołoży wszelkich starań, aby dostawa Towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie Internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
  UPS
  GLS
  Kurier InPost
  Kurier DPD
  Paczka w RUCHu
  Poczta Polska
  InPost Paczkomaty
 5. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu.
 6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie Internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Towar staje się własnością Klienta.
 8. Zamówione Usługi są dostarczane poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu dostępu do platformy pod adresem www.kamilakazmierczak.pl/sklep umożliwiającej skorzystanie z zamówionej Usługi.

§ 11 Odstąpienie do umowy

1. Klient będący Konsumentem a także przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od momentu opłacenia Zamówienia. Punkt 10.2 stosuje się.
2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. Klient zatem zachowuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli nie pobierze lub nie rozpocznie korzystania z treści cyfrowych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia, dopiero po tym terminie.
4. Uprawniony do odstąpienia umowy Klient realizuje to prawo poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kamilaakazmierczak@gmail.com. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać.
5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca uprawnionemu Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
8. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
§ 12 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów, Usług lub Usługi Sklepu Internetowego należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kamilaakazmierczak@gmail.com, w ciągu 14 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Klienta składającego reklamację
  imię i nazwisko,
  adres do korespondencji,
  adres poczty elektronicznej,
  przedmiot reklamacji,
  dokładny opis reklamowanego Towaru, Usługi lub funkcjonalności Usługi Sklepu Internetowego,
  przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji zawierającej kompletne dane, o których mowa w ust. 3) powyżej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.

§ 13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego, dostępnej na stronie www.kamilakazmierczak.pl

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Kamila Kaźmierczak nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 5. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Kamila Kaźmierczak dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
 6. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 9. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 11. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.kamilakazmierczak.pl/regulamin.
 12. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 13. Regulamin oraz umowy zawarte na jego podstawie skonstruowane są na gruncie prawa polskiego i na podstawie tego prawa powinny być oceniane i interpretowane.
 14. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich oraz są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2024r.